Ordningsregler för FBK 2.1

Reviderade och antagna vid styrelsemöte 2022-01-27 

1. Allmänt 

Dessa ordningsregler är ett komplement till klubbens stadgar. 

Alla som har tillträde till klubbens område är skyldiga att följa stadgarna, ordnings- och miljöreglerna och andra av styrelsen utfärdade regler och anvisningar. 

Fiskarfjärdens Båtklubb (FBK) är en allmännyttig ideell förening där arbetet med att hålla hamn och klubbhus i gott skick tar mycket tid i anspråk. Alla medlemmar har därför ett gemensamt ansvar att hjälpa till. Medlem med båtplatsavtal är skyldig att årligen genomföra vaktpass och hjälpa till med sjösättning och upptagning av bommar samt städning. 

Byggnader, bryggor och hamnutrustning skall nyttjas med aktsamhet och klubbområdet skall hållas städat och i god ordning. En medlem ansvarar alltid för sina medföljande. Styrelsens godkännande krävs för alla åtgärder som påverkar klubbområdet. 

2. Inträde och medlemskategorier 

Ansökan om medlemskap görs på www.fbk-bat.se under rubriken Bli medlem. Med ansökan ska bifogas försäkran om att båtbotten är fri från biocider. Antagning beslutas av styrelsen och alla nya medlemmar ska under sin första säsong i klubben delta vid ett informationsmöte. Antagning av nya medlemmar med båtplatsavtal görs under tiden 04-01–10-31. 

Klubben har tre medlemskategorier: 

A. ”Medlem med båtplatsavtal” har båtplats och kan nyttja bryggor och klubbhus samt delta i kurser. Medlemmen har vakt- och arbetsplikt. 

a. vid inträde som medlem med båtplatsavtal betalas en engångsavgift för inträde, en årlig avgift för medlemskap och båtplats samt deposition för vaktplikt, arbetsplikt och nycklar. 

B. ”Medlem med koppling till båtplatsavtal” kan nyttja bryggor och klubbhus samt delta i kurser. Medlemmen har ingen vakt- eller arbetsplikt. 

 1. medlem som tidigare haft båtplatsavtal och som önskar kvarstå i klubben kan övergå till”medlem med koppling till båtplatsavtal” och betalar då en årlig medlemsavgift.
 2. delägare i båtar
 3. anhörig till medlem med båtplatsavtal kan antas direkt som ”medlem med koppling till båtplatsavtal” och betalar då en nyckeldeposition samt en årlig medlemsavgift 

C. ”Medlem utan koppling till båtplatsavtal” (allmännyttig medlem) har inte tillträde till bryggor, klubbhus eller kurser. 

1. vid inträde betalas en årlig avgift för medlemskap. 

Strävan är att båtklubbens medlemmar ”med båtplatsavtal” ska ha lägst förarbevis. 

3. Hamn och båtplats 

FBK upplåter hamnplatser för förvaring av privata båtar säsongsvis från 16/4 till 31/10, mot i förväg erlagd säsongsavgift, vilken ska vara betald senast 03-31, under de villkor som anges i klubbens stadgar och ordningsregler. Avgifter fastställs vid klubbens årsstämma. 

Endast enstaka övernattningar i båt är tillåten. 

Alla båtar i hamnen skall ha gällande båtansvarsförsäkring med försäkringsnumret registrerat i medlemsregistret. Båtägare som direkt eller indirekt vållar skador på hamnens bojar, bryggor, andras båtar etc. är skyldig att ersätta kostnader för åtgärdande av skadorna. 

Båtägare är skyldig att förtöja båten så att den med säkerhet ligger kvar även i hårt väder: 

 • Båten ska ligga vinkelrätt mot bryggan och vara förtöjd med två tampar i fören och två i aktern, av rätt dimension och kvalitet, se bild 1. Förtöjningarna skall alltid hållas väl sträckta. Rätt dimensioner och kvalitet kan fås på försäkringsbolagens eller tågvirkestillverkarnas hemsidor.
 • Samtliga förtöjningar (utom mot boj) ska vara försedda med ryckdämpning och säkerhetsband/kättingar, se bild 2.
 • Schackel ska vara rätt dimensionerade och säkrade med ståltråd, se bild 3.
 • Minst två ändamålsenliga fendrar ska finnas på respektive sida av båten när denna är
  förtöjd, även då närliggande båtplatser är tomma.
 • Förtöjningsmateriel till bryggor och pontoner ska tas bort efter båtsäsongens slut.
 • Eventuell förtöjning vintertid görs långsides eller vid E-bryggan.

Båtägare som direkt eller indirekt blir vållande till skador på hamnens bojar, bryggor, andra medlemmars båtar etc. ska omedelbart anmäla detta till hamnkaptenen. 

I hamnområdet gäller svallfri fart (max 3 knop) och hänsyn skall tas till omgivande båtar och hamnanläggning. 

Y-bom, boj eller annan permanent båtinfästning vid ponton eller brygga tillhandahålls av klubben. Förtöjningsbommarna tas upp och läggs i under klubbens obligatoriska arbetsdagar. Båtar ska vara flyttade från bomplatser innan höstens bomupptagning. Om detta ej sker ansvarar båtägaren för upptagning av bommarna och eventuella skador på bommar och flytkroppar. Förtöjningsgods från bommar, bojar och bryggor ska vara borttagna. 

Uppläggning av privata ägodelar på pontoner, brygga eller på klubbens markområde är inte tillåtet. Liten trappa för ombordstigning samt skiva i bommarnas ”trekant” är dock tillåtna. 

Fiske inom hamnområdet från bryggor eller båtar är inte tillåtet, p.g.a. risken för att fiskelinor fastnar i propellrar och kapell. 

Båt som utan styrelsens tillstånd lämnats i hamnen och trots anmodan inte avhämtats inom tre månader kan komma att försäljas eller skrotas på båtägarens bekostnad alternativt anmälas till kronofogden för handräckning och avhämtning. 

3b. Hamnkaptenen 

Årsmötet utser en hamnkapten med särskilt ansvar för driften av hamnen. Varje båtägare är skyldig att följa hamnkaptenens anvisningar och inom 24 timmar vidta eventuella åtgärder. I annat fall kan åtgärden komma att utföras av klubben på båtägarens bekostnad. 

Tillfällig båtplats om max sju dagar kan i mån av utrymme upplåtas av hamnkaptenen. 

Under perioden 11-01—04-15 kan enstaka vinterplatser upplåtas. Ansökan om detta görs skriftligen till hamnkapten senast 09-01 och beviljas för en vinter i taget. Extra vinteravgift kan komma att debiteras. 

Båt får endast förtöjas på anvisad båtplats. Medlem har ej rätt att utan tillstånd av hamnkaptenen överlåta eller låta någon annan person disponera sin båtplats. Detta gäller även efter försäljning av båten. 

Nycklar och nyckelbrickor till grindar och byggnader utlämnas av hamnkaptenen mot fastställd nyckeldeposition. Nycklar och nyckelbrickor får nyttjas av familjemedlem boende på samma adress som båtklubbsmedlemmen. Nycklar får inte kopieras. Den som öppnar en dörr/grind till klubbhuset/hamnen ansvarar för att denne låses och att obehöriga ej släpps in. Fråga okända personer inom klubbområdet om deras ärende. 

Båtägare som direkt eller indirekt blir vållande till skador på hamnens bojar, bryggor, andra medlemmars båtar etc. ska omedelbart anmäla detta till hamnkaptenen. 

4. Elanvändning 

El utgör en stor kostnad för Fiskarfjärdens båtklubb. Klubbens elnät har en begränsad elöverföringskapacitet och inkopplade elkablar utgör risk för brand och elektriska stötar. Elanvändningen måste därför regleras. 

Tilldelade elmätare placeras regnskyddade men synliga för kontroll. Elförbrukningen redovisas årligen 04-15 och 10-15 till styrelsen (styrelsen@fbk-bat.se) varefter hyra för elmätaren och elförbrukningen efter vid var tid gällande kW- och ledningsnätspris debiteras. 

Inkopplade elkablar utan batteriladdningsskylt/elmätare kopplas ur. Fler än inkopplingar debiteras med 500:- och kan medföra uteslutning ur klubben. 

Båtägaren ansvarar för att stickkontakter och elkabel ink ev skarvar från hamnens eluttag till båten är godkänd för utomhusbruk, samt tydligt märkt med ägarens namn och telefonnummer. Elanvändning ombord kräver att båtägaren har egen jordfelsbrytare. 

Sommarsäsong (04-16—10-15) 

Tillfällig användning av el för batteriladdning, eldrivna handverktyg, mm ingår i sommarplatsavgiften. Vid batteriladdning (max 24 h) skall skylt om detta fästas vid kabeln. Skylt finns i vaktlokalen. Vid all övrig elanvändning ska förbrukningen mätas med av klubben tilldelad elmätare. 

Vintersäsong (10-16—04-15) 

Vid all elanvändning under vintersäsong skall båtklubbens tilldelade elmätare användas. 

5. Vakttjänstgöring 

För att minska stöldrisken ur och av båtar organiserar klubben nattbevakning av hamnen under båtsäsongen. Under vaktpassen tjänstgör två personer. 

Medlem med båtplatsavtal är skyldig att varje säsong genomföra två vaktpass per båt, alternativt boka en så kallad familjevakt, där medlem själv tar med vakt nr 2 som ska vara minst 18 år gammal. En möjlighet om man själv inte kan genomföra sitt vaktpass är att själv boka en annan medlem mot ersättning. Namn framgår av lista i vaktlokalen eller i medlemsregistret https://bas.batunionen.se

Bokning av vaktpass sker av medlem i klubbens databas: https://bas.batunionen.se senast 04-30 årligen. Om inte detta görs bokar klubbens vaktansvarige in passen. Medlem måste själv hålla reda på de bokade vaktdatumen och genomföra sina vaktpass enligt den av vaktansvarige fastställda vaktlistan. En tydlig vaktinstruktion bifogas i mailpåminnelsen och finns i vaktlokalen. 

Medlem som ej fullgör sin vaktplikt belastas med 1.600 kr per missad vakt eller 3.200 kr för familjevakt. Om medlem återkommande missköter sin vaktplikt (frånvaro två gånger samma år utan att ersättare ordnats) kan denne uteslutas ur klubben och båtplatsen sägas upp. 

6. Arbetsplikt 

Varje medlem med båtplatsavtal är skyldig att delta vid en arbetsdag på hösten och en på våren. Medlem som ej deltar vid arbetsdagarna debiteras med en av årsstämman fastställd avgift. Om medlem återkommande missköter sin arbetsplikt (frånvaro två gånger samma år utan att ersättare ordnats) kan denne uteslutas ur klubben och båtplatsen sägas upp. 

7. Miljö och säkerhet 

Mälaren är en vattentäkt som förser oss med dricksvatten. Det är därför extra viktigt att värna om miljön och följa klubbens miljöföreskrifter. FBK har tillsammans med Sätra Båtsällskap (SBS) och Sättra Varfs Intresseförening (SVI) en gemensam miljöpolicy som alla medlemmar är skyldiga att följa (se www.fbk-bat.se/Miljö). 

Klubbens båtägare ska fr.o.m. säsongen 2022 skriftligen intyga om deras båt är biocidfri eller inte. Alla båtar ska fr.o.m. säsongen 2023 ha biocidfria bottenfärger Båtar som då inte intygas vara biocidfria kommer inte att beredas plats i klubben. 

Att tanka båten rätt är viktigt för att bidra till minsta möjliga miljöpåverkan och för din och andras säkerhet. 

Gå igenom bränslesystemet en gång per år. Kontrollera att slangar och kopplingar fungerar och är täta och att tanken är hel och utan rostskador. Lösa tankar ska lyftas ur båten innan tankning. När tanken fylls smiter gas ut genom påfyllnadshålet och om tanken står i båten riskerar gasen att hamna nere i skrovet. 

När du tankar båten med medhavd bränsledunk så var noga med att inte spilla bränsle i sjön eftersom även små mängder är skadliga för miljön. 

Bränsle, oljor, förorenat vatten etc. får inte släppas ut på marken, i toaletten eller i sjön. Båttoaletter får inte tömmas i klubbens toalett utan görs i därför avsedd tömningsstation, t.ex vid Sätra Båtsällskap. 

Medlem ansvarar för att det hålls rent och snyggt på klubbområdet och att eget skräp tas bort. 

Allt miljöfarligt avfall skall lämnas på återvinningsstation eller i SVI miljöhytt. För att minska risken att snubbla får privata ägodelar inte förvaras på bryggorna. 

Grillning är endast tillåten på därför avsedd plats i klubbhusets trädgård utom då grillförbud råder. 

En sammanställning över var klubbens hjärtstartare, förbandslåda, räddningsstegar, livbojar, brandsläckare och saneringsutrustning för olje- eller bensinspill finns anslagen i vaktlokalen. Varje medlem måste känna till var utrustningen är placerad och vid en olycka eller annan miljö- eller säkerhetshotande incident agera för att minimera skadorna (se anslag i klubblokalen och på hemsidan). 

8. Uppställning och parkering av bilar 

Officiell bilparkering finns endast på parkeringsplatsen ovanför Skärholmens gård. 

Utrymmet innanför klubbens bom är officiellt avsett för jollar men används för uppställning av bilar vid ärende i hamnen eller då medlems båt används. Bilar ställs vinkelrätt mot staketet så att ytan nyttjas på bästa sätt. Bommen skall vara låst och endast öppnas för in- och utfart. På området utanför bommen ställs bilar upp snett mot skogen för att underlätta in- och utkörning. Bilar längs vägen från klubben får absolut inte blockera andra fordon. 

Förutom på stora parkeringen ovanför Skärholmens gård kan FBK-medlemmar som är 

medlemmar i Sätra Varv sommartid parkera på varvets område, när den egna båten används. 

9. Privata ägodelar 

I klubbens arbetscontainer får medlemmar med båtplatsavtal tillfälligt förvara privata ägodelar med anknytning till båtlivet. Även cyklar får under kortare tid förvaras i klubbhusets gavelförråd. Ägodelar ska vara tydligt märkta med namn och telefonnummer. 

10. Klubblokal 

Medlemmar med båtplatsavtal har möjlighet att efter bokning låna klubblokalen för privata ändamål. För detta gäller särskilda ordningsregler, se FBK hemsida. Tillsyn av klubbhuset utövas av klubbens husansvarige. 

11. Medlems utträde 

Uppsägning av plats eller utträde ur klubben skall göras skriftligen till styrelsen på styrelsen@fbk-bat.se. 

Återbetalning av båtplatsavgift sker enligt följande: 

• Vid utträde före 05-01 återfås hela avgiften

• Vid utträde efter 05-01 men före 07-01 återfås halva avgiften

• Vid utträde efter 07-01 återfås ingen del av avgiften
Vid utträde återbetalas depositioner efter att alla nycklar och nyckelbrickor återlämnats och avdrag gjorts för eventuella kvarstående skulder till klubben. Vid utträde efter 07-01 görs avdrag i depositionsåterbetalningen för kostnader för ersättningsvakt, om medlemmens inplanerade vakt är efter utträdesdatumet. Alternativt kan medlemmen trots utträdet genomföra vaktpasset och därmed slippa ekonomiskt avdrag.
För att återfå depositionen krävs att medlemmen skriftligen och senast vid årsskiftet samma år som utträdet skett, begär återbetalning samt anger bank och kontonummer dit pengarna ska överföras.

12. Uteslutning av medlem 

En medlem som inte följer klubbens stadgar och ordningsregler eller styrelsens anvisningar kan efter årsmötesbeslut få sitt medlemskap uppsagt och förlorar därmed sin båtplats. 

Uteslutning kan även ske om en medlem som uppehåller sig i hamnområdet är tydligt påverkad av alkohol eller droger, eller gör sig skyldig till ett så klandervärt beteende att medlemmars trygghet & trivsel eller klubbens anseende påverkas negativt 

Vid frånvaro från beslutad vakttjänstgöring eller arbetsdagar två gånger samma år, utan giltigt skäl och utan att ersättare ordnas av medlemmen själv, kan medlem uteslutas samt båtplatsen sägas upp. 

Bild 1
Bild 2
Bild 3

Ladda ned pdf:en

Last Updated on 2024-04-26 by B-ware