Kameraövervakning

Övervakning i brottsförbyggande syfte

Efter en tid av förberedelser har Fiskefjärdens Båtklubb (FBK) installerat kameraövervakning av hamnen som en komplettering till nattvakterna.

Vi har under de senaste åren tyvärr sett en ökad frekvens av inbrott och stöld av medlemmarnas båtar. För att förbygga och utreda brott och stölder har klubben beslutat att kameraövervaka medlemmarnas båtar under både sommar och vintertid.

Båtklubbens styrelse åberopar intresseavvägning som rättslig grund för att kameraövervaka hamnplanen och bryggorna då vi anser att behovet av att förbygga skadegörelse och inbrott i medlemmarnas båtar väger tyngre an det integritetsintrång det medför. Skyltar som informerar om kameraövervakningen har satts upp i anslutning till hamnplanen.

Hur övervakar vi?

Bruggorna övervakas av synliga strategiskt placerade kameror som spelar in dygnet runt, även på K-L bruggan. Allt inspelat material raderas med automatik efter 30-45 dagar, inspelat material som är av vikt för vidare utredning av händelser kan tas ut och sparas på separat plats. Inspelat material vidarebefordras inte till tredje part utom vid myndighetsbeslut.

Lagring av bildmaterial görs lokalt av klubben enligt dessa riktlinjer:

  • Bildmaterialet lagras i maximalt 30-45 dagar.
  • Bildmaterialet är endast tillgängligt för av styrelsen utsedda representanter i klubben. Det är ingen annan än vi på FBK som ska använda det insamlade materialet. 
  • Materialet ska endast granskas av dessa representanter vid misstanke om brott och kunna lämnas vidare till polisen vid ev brottsutredning.
  • Bildmaterialet ska inte användas i något annat syfte.

Har du frågor eller synpunkter kring båtklubbens kameraövervakning kan du kontakta dataskyddsombudet Omar Neusser: dataskyddsombudet@fbk-bat.se.

Om du känner dig kränkt på grund av FBKs kameraövervakning så har dataskyddsombudet skyldighet att radera det material som upplevs som kränkande. 

Du kan även vända dig med dina synpunkter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är Sveriges nationella tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

20210921 09:00

Last Updated on 2021-09-21 by f2admin