Kameraövervakning

Vi har under de senaste åren tyvärr sett en ökad frekvens av inbrott i medlemmarnas båtar och har därför installerat övervakning av hamnen med kameror. Övervakningen sker i brottsförebyggande syfte och utgör ett komplement till nattvakterna.

Båtklubbens styrelse åberopar intresseavvägning som rättslig grund för att kameraövervaka hamnplanen och bryggorna då vi anser att behovet av att förbygga skadegörelse och inbrott i medlemmarnas båtar väger tyngre an det integritetsintrång det medför. Skyltar som informerar om kameraövervakningen har satts upp i anslutning till hamnplanen och bryggorna.

Hur övervakar vi?

Bryggorna övervakas av synliga kameror som spelar in dygnet runt. Allt inspelat material raderas med automatik efter 30-45 dagar. Inspelat material som är av vikt för vidare utredning av händelser kan tas ut och sparas på separat plats. Inspelat material vidarebefordras inte till tredje part utom vid myndighetsbeslut.

Lagring av bildmaterial görs lokalt av klubben enligt dessa riktlinjer:

– Bildmaterialet lagras i maximalt 30-45 dagar.
– Bildmaterialet är endast tillgängligt för FBK, av styrelsen utsedda representanter, och ska endast granskas vid misstanke om brott.
– Bildmaterialet ska efter myndighetsbeslut kunna lämnas vidare till polisen för brottsutredning.
– Bildmaterialet ska inte användas i något annat än ovan nämnt syfte.

Har du frågor eller synpunkter kring båtklubbens kameraövervakning kan du kontakta dataskyddsombudet Omar Neusser: dataskyddsombudet.

Du kan även vända dig med dina synpunkter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är Sveriges nationella tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Last Updated on 2023-04-12 by f2admin