Stadgar för FBK

Antagna vid klubbens bildande den 29 maj 1969, reviderade vid årsmöte den 12 november 1971, den 23 november 1973, den 26 november 1977, den 4 april 1988, den 23 november 1998 och 22 februari 2018

§ 1. Ändamål

Klubbens ändamål är att främja medlemmarnas intressen i deras utövning av fritidsbåtverksamhet och i deras egenskap av båtägare.

Anvisningar: Främjande av medlemmarnas intressen skall bl.a. avse goda hamn- och varvsförhållanden och i övrigt goda möjligheter för medlemmarnas fritidsbåtsverksamhet samt att genom olika arrangemang främja kontakten mellan medlemmarna. I detta syfte skall klubben bl.a. vara ansluten till Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF) och Sättra Varfs Intresseförening (SVI).

§ 2. Medlemsskap

Båtägare som erhållit avtalsenlig båtplats i klubbens hamn blir aktiv medlem.

Medlem som ej längre är båtägare och som önskar kvarstå i klubben blir passiv medlem. Som passiv medlem kan även antas annan person som är närstående till en båtägare.

Anvisningar: Ansökan om medlemskap i klubben görs via klubbens hemsida. Styrelsen beslutar om den sökande kan antas som medlem.

§ 3. Medlems skyldighet

Medlem är skyldig att följa klubbens stadgar med anvisningar, utfärdade ordningsregler och av klubbens enl. § 5 fattade beslut. Aktiv medlem är även skyldig delta i arbetspliktiga uppgifter som säsongsvis planläggs av styrelsen. Medlem som ej fullföljer sina skyldigheter debiteras avgift fastställd av årsmötet. Aktiv medlem är skyldig att ha sin båt ansvarsförsäkrad och är skyldig underrätta styrelsen om ändringar beträffande bostadsadress,telefonnummer och epostadress och förändringar av båtinnehav.

§ 4. Medlems uteslutning

Medlem som bryter mot § 3 eller på annat sätt visar sig olämplig som medlem kan av klubbmöte, på förslag av styrelsen, uteslutas. Uteslutning på grund av bristande betalning beslutas av styrelsen.

Anvisningar: Innan styrelsen aktualiserar fråga om medlems uteslutning ska styrelsen bl.a. genom kontakt med medlemmen ge denne möjlighet till förklaring och söka undanröja anledningen till frågan om uteslutning.

§ 5. Organisation

Klubbens organ är Klubbmöte och Klubbstyrelse.

Anvisningar: Vid klubbmöte äger såväl aktiv som passiv medlem närvara och har därvid yttrande- och förslagsröst. Rösträtt har endast aktiv medlem.

§ 6. Klubbmöte

Under verksamhetsåret ska hållas ett årsmöte. Skriftlig kallelse till klubbmöte ska utgå senast tio dagar före mötesdagen. Extra klubbmöte hålles då detta enligt stadgeanvisningarna fordras.

Anvisningar: Årsmöte hålles under februari månad, dock ej senare än att erforderliga uppgifter i tid kan lämnas till varvsföreningen före dess årsmöte.

Vid årsmöte ska verksamhets- och revisionsberättelse behandlas, erforderliga val hållas, avgifter fastställas och information lämnas. Valen skall förberedas av vid föregående årsmöte utsedd valkommité.

Extra klubbmöte hålls på kallelse av styrelsen eller då minst en fjärdedel av klubbens aktiva medlemmar så kräver.

Om ej annat framgår av stadgarna fattas beslut med enkel majoritet. Votering sker genom handuppräckning, vid personval med slutna sedlar om så begärs av aktiv medlem.

§ 7. Klubbstyrelse

Klubbstyrelsen som är klubbens verkställande organ och ska bestå av minst sju ledamöter och 3 suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs av årsmötet.

Anvisningar: Styrelsen ska förbereda och leda klubbmöte, verkställa av möte fattat beslut, företräda klubben i förhandlings- och överläggningsverksamhet och i övrigt ansvara för klubbens verksamhet och förvaltning.

Styrelsen är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika antal har mötesordförande utslagsröst.

Mandattiden för styrelsen är två år och bör fördelas så att fyra resp. tre ledamöter är i tur till avgång vid årsmötet. Suppleanternas mandattid är ett år. Ordförande, sekreterare, kassör och hamnchef utses genom direktval medan styrelsen i övrigt konstituerar sig själv.

Som komplement till stadgarna utfärdar styrelsen ordningsregler för bl.a. hamnen och klubbhuset.

Styrelsen äger tillsätta kommité eller arbetsgrupp i vilken ingår andra medlemmar än styrelsemedlemmar liksom anlita erforderlig expertis.

§ 8. Räkenskapsår, revision

Klubbens räkenskaps- och verksamhetsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

Klubbens verksamhet och förvaltning granskas av två revisorer för vilka skall finnas två icke personliga suppleanter. Revisorernas mandattid är två år och bör fördelas så att en revisor står i tur till avgång vid årsmötet. Suppleanternas mandattid är ett år.

§ 9. Valkommité

Årsmötet ska tillsätta en valkommité om minst två ledamöter varav en utses som sammankallande. Mandattiden är ett år.

§ 10. Stadgeändringar

Ändringar av stadgar med anvisningar beslutas vid årsmöte och erfordrar enkel majoritet.

Anvisningar: Förslag till ändringar av stadgarna med anvisningar ska skriftligen tillställas medlemmarna i samband med kallelse till årsmöte.

§ 11. Klubbens upplösning

Klubbens upplösning eller väsentlig ändring av dess ändamål fordrar beslut med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande möten, varav det ena ska vara årsmöte.

Anvisningar: Vid klubbens upplösning fastställes hur klubbens tillgångar skall förfaras.

Last Updated on 2021-08-27 by f2admin