FBK årsmötesprotokoll 2020

Protokoll fört vid årsmöte 2020-03-05 kl 1900 i FBK Klubbhus

§ 1 Årsmötets öppnande
Årsmötet öppnades av ordförande Anders Stenström.

§ 2 Årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet förklarades varit utlyst i enlighet med stadgarna. Kallelse skickades med epost den 21 februari 2020 och datum för årsmötet var annonserat på hemsidan för FBK.

§ 3 Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes.

§ 4 Val av funktionärer till årsmötet
Till mötesordförande utsågs Anders Stenström, till mötessekreterare utsågs Tina Trollmo. Till rösträknare tillika justeringsmän utsågs Arne Kjellström och Lennart Karlsson. 

§ 5 Verksamheten för FBK

5.1 Verksamhetsberättelsen för 2019 gicks igenom och läggs fram i vaktlokalen (bilaga 1). 

5.2 Föreningens bokslut föredrogs av kassören Hanna Al-Nehlaoui Nordstrandh  (bilaga 2). 

5.3 Revisionsberättelsen föredrogs av ordföranden. Revisorer Ulf Ivarsson och Jan Mauritzon tillstyrkte balans- och resultaträkning och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. 

5.4 Årsmötet beslöt att godkänna verksamhetsberättelsen och bokslut samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2019. 

§ 6  Verksamheten för SVI

6.1. Verksamhetsberättelsen för SVI sammanfattades av ordföranden.  

6.2.  Bokslutet presenterades av ordföranden. 

6.3.  Revisionsberättelsen föredrogs av ordföranden. Revisorer Jan Mauritzon och Signe Grassman tillstyrkte balans- och resultaträkning och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.  

6.4.  Årsmötet beslöt att bevilja SVI’s styrelse ansvarsfrihet för år 2019.

§ 7 Val av funktionärer för 2020

Då ingen valberedning valdes av årsmötet 2019 presenterades förslag till nya styrelsemedlemmar för 2020 av ordföranden.

Följande beslöts av årsmötet:

Anders Stenström valdes som ordförande på 2 år.

Tina Trollmo valdes som sekreterare på 2 år.

Björn Lindelöf valdes som vaktchef på 2 år.

Omar Neusser valdes som ledamot på 2 år.

Leif Palmér, José Maydagan och Nils Wennberg valdes som suppleanter på 1år.

Som revisorer valdes Ulf Ivarsson och Jan Mauritzon på 1 år. Som revisorssuppleant valdes Stefan Hultstrand på 1 år.

Inte heller vid årets stämma kunde någon valberedning utses. Styrelsen fick av årsmötet mandat att försöka utse valberedning.

Som revisor för FBK i SVI valdes Jan Mauritzon.

(Ledamöterna Bo Nilson, Hanna Nordstrandh och Leo Ängeslevä valdes 2019 på 2 år.)

§ 8 Nomineringar till ledamöter i SVI
Årsmötet beslöt att föreslå Anders Stenström, Bo Nilson och Tomas Bräne som ledamöter och Leo Ängeslevä som suppleant, samtliga på 1 år.

§9 Motioner och propositioner
Inga motioner eller propositioner hade inkommit.

§ 10 Arvoden och ersättningar
Årsmötet beslöt om oförändrade arvoden för ordförande, kassör och hamnkapten (5000 SEK/år) och att höja arvodena för vaktchef och sekreterare till 5000 SEK/år. Övriga ledamöter, inklusive suppleanter, erhåller fortsatt 2500 SEK/år förutsatt att dessa deltagit i fler än hälften av styrelsemötena eller på annat sätt aktivt arbetat med styrelsearbetet.  Alla i styrelsen inklusive suppleanter är vaktbefriade. 

§ 11 Avgifter
Styrelsen föreslog att båtplatsavgiften för 2020 sänks med 10 procent. Årsmötet beslöt att bifalla styrelsens förslag. 

§ 12 Budget för 2020
Budgeten presenterades av kassören och godkändes av mötet (bilaga 4). 

Kassören informerade om att den nya hyresnivån för klubbhuset är ännu inte fastställd och att den del av klubbens kassa som utgörs av depositioner för nycklar, vakt och arbetsplikter är att betrakta som ett lån av medlemmarna och inte disponibla som likvida medel.

§ 13 Information från styrelsen
Ordföranden presenterade resultatet av enkäten, vilken sändes ut till alla medlemmar under hösten 2019. Svarsfrekvensen var 33%. Ur enkäten framkom vikten av att hålla hela anläggningen städad och i gott och säkert skick, önskemål om att arbeta för fler vågbrytare och att fortsätta med utbildning. En ny enkät planeras fortsättningsvis att skickas ut på årlig basis.

Klubbträffar för ökade kunskaper om förtöjning och torrsättning/ motorkonservering kommer att anordnas. Informationsträffar för nya medlemmar kommer att hållas ca 1 gång per månad. Det finns även möjlighet att träffa styrelsen före varje styrelsemöte. Schema för  klubbträffarna, info-möten  och styrelsemöten kommer att läggas  på hemsidan och på separat infoblad som mailas till alla medlemmar. 

En eller två förarintygskurser och en kustskepparkurs planeras att erbjudas medlemmarna under våren. FBK bekostar kursavgiften för förarintygskurserna. 

FBK äger en segelbåt. Segelkurser kommer att hållas under sommaren, såsom förra sommaren. Information skickas ut till alla medlemmar. 

§ 14 SVI frågor

Bo Nilson beskrev status för tunnelbygget ”Förbifart Stockholm”. 

Blästringen av miljöfarliga bottenfärger på båtar kommer att fortsätta. 

§ 15 Övriga frågor

Den gemensamma Miljöpolicyn för FBK, SBS och SVI gicks igenom och årsmötet godkände den. Policyn, som får konsekvenser för våra medlemmars båtar kommer att finnas tillgänglig på FBK hemsida.

§ 1 Mötets avslutande

Mötet avslutades och ordföranden tackade för visat intresse. 

Vid Protokollet

Tina Trollmo

Justeras:

Arne Kjellström Lennart Karlsson